REGULAMIN AUKCJI ‘FUZJA SZTUKI’
SPRZEDAŻ SIEDEMNASTU OBRAZÓW AUTORSTWA GRAŻYNY ANETY OCHOWIAK WYSTAWIONYCH PRZEZ FUNDACJĘ STUDENT ARTWORKS PODCZAS WIECZORU AUKCYJNEGO FUZJA SZTUKI WIZUALNEJ. FUZJA SZTUKI KULINARNEJ „Kuszenie nieujawnioną tajemnicą”
AUKCJA OBRAZÓW 9 MARCA 2019 r. w Platinum Palace przy ul.Powstańców Śl. 204 we Wrocławiu.


§ 1.
Organizatorem AUKCJI ‘FUZJA SZTUKI’, zwanej dalej „aukcją” jest Fundacja Student Artworks. Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne.

§ 2.

 1. Przedmiotem aukcji są następujące prace:
 1. „Colors of happiness” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 70×140; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1200 ZŁ
 2. „Buddha” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; PŁÓTNO; 120×160; 2017 CENA WYWOŁAWCZA: 2500 ZŁ
 3. „In love” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 150×100; 2019 CENA WYWOŁAWCZA: 2400 ZŁ
 4. „Connection” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE PŁÓTNO; 80×80; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1100 ZŁ
 5. „Jestem” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×80; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1200 ZŁ
 6. „Gallop” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE PŁÓTNO; 80×80; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1000 ZŁ
 7. „Horse” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×80; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1000 ZŁ
 8. „Obraz duszy” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 120×170; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1600 ZŁ
 9. „New beginning” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×80; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 900 ZŁ
 10. „Glow” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 120×160; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 1500 ZŁ
 11. „Sparkle” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×120; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 950 ZŁ
 12. „Yin Yang” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 100×100; 2018 CENA WYWOŁAWCZA: 950 ZŁ
 13. „Fusion” AKRYL; STRUKTURA HAPTYCZNA; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×120; 2017 CENA WYWOŁAWCZA: 1000 ZŁ
 14. „In heaven” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×120; 2019 CENA WYWOŁAWCZA: 1300 ZŁ
 15. „Choice” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 80×80; 2019 CENA WYWOŁAWCZA: 1200 ZŁ
 16. „Colorful vibes” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 140×70; 2019 CENA WYWOŁAWCZA: 1500 ZŁ
 17. „Logos” AKRYL; TECHNIKI WŁASNE; PŁÓTNO; 90×90; 2019 CENA WYWOŁAWCZA: 1200 ZŁ

2.Aukcja odbędzie się w dniu 9 marca 2019 r. o godz. 18.00 w Hotelu Platinum Palace przy ul.Powstańców Śl. 204 we Wrocławiu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych prac, o których mowa w ust. 1 na którymkolwiek etapie postępowania.
§ 3.

1.Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, podpisanie oświadczenia o zaakceptowaniu jego warunków oraz pobranie od Organizatora odpowiedniego numeru porządkowego, tj. tabliczki z numerem. 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 3. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba zgodnie z prawem przez niego umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału. 4. Przed przystąpieniem do licytacji w czasie aukcji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem aukcji. 5. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji licytacyjnej: a.oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), że uczestnik zapoznał się z regulaminem licytacji i że nie wnosi do niego zastrzeżeń b.pełnomocnictwo w formie oryginału w przypadku konieczności jego złożenia. c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualne wypisy w właściwych rejestrów (KRS, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem licytacji. Wypisy winny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika. 6. Uczestnicy, którzy nie wnieśli dokumentów, o których ust. 5 lub wniesiony dokument nie spełnia wymagań określonych w regulaminie, zostaną wykluczeniu z udziału w aukcji.

§ 4

Organizator powoła do przeprowadzenia w czasie aukcji zespół składający się z co najmniej 3 osób, zwany dalej komisją licytacyjną. 2. Licytację przeprowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora przetargu wchodząca w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1
§ 5.
1.Licytacja odbywa się ustnie. 2.Licytowana stawka stanowić będzie cenę sprzedaży danej pracy będącej przedmiotem licytacji. 3.Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki i członków komisji. 4.Przewodniczący licytacji otwiera licytacją poprzez podanie ceny wywoławczej pierwszej pracy, zgodnie z § 2 ust. 1. 5.Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. Po drugim wezwaniu do przystąpienia prowadzący licytację uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę. 6.Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą. Wysokość postąpienia wynosi minimum 50 złotych (pięćdziesiąt złotych). 7.Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą kwotę. Przewodniczący komisji ogłasza numer przypisany uczestnikowi do licytacji lub imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika, który wygrał licytację. 8.Przewodniczący zamyka licytację poszczególnej pracy i ogłasza numer przypisany uczestnikowi do licytacji lub imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę. 9.Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. 10.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji licytacyjnej ( jest to termin 7 dni od nabycia). Nabywca ponosi wszelkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań wynikających z przeniesienia prawa własności przedmiotu aukcji. 11.Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna wynikające z przybicia.
§ 6. 1.Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, w którym określa: a) termin, miejsce i rodzaj licytacji oraz datę sporządzenia protokołu, b) określa przedmiot licytacji, c) wysokość ceny wywoławczej, d) wykaz uczestników licytacji, e) wykaz uczestników wykluczonych, z podaniem podstawy prawnej i faktycznej wykluczenia. f) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby która zaoferowała najwyższą kwotę, g) informację o unieważnieniu aukcji lub jej odwołaniu, h) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji. 2.Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji licytacyjnej. 3.Uczestnik licytacji może zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem w formie skargi do Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji. 4.Organizator może unieważnić licytację, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku. 5.Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi po zapłacie ceny nabycia. 6.W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji licytacyjnej. 7.Licytację ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej organizatora pod adresem www.studentartworks.org . 8.Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: a) informacje określone w § 2 ust. 1 b) ceny wywoławcze oraz kwotę postąpienia a)termin i miejsce licytacji, 9.Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wywoławczą. 10.Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawi oryginał pełnomocnictwa. 11.W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.
Organizator przetargu może go unieważnić lub odwołać, zmienić jej warunki bez podania przyczyny.