– REGULAMIN AUKCJI  –

 

SPRZEDAŻ OBRAZÓW STUDENTÓW I MŁODYCH ARTYSTÓW WYSTAWIONYCH PRZEZ

FUNDACJĘ STUDENT ARTWORKS

PODCZAS IV AUKCJI MŁODEJ SZTUKI 11 CZERWCA 2016 r.

w SKY TOWER (48 piętro) weWrocławiu

 

 

 • 1.

 

Organizatorem IV AUKCJI MŁODEJ SZTUKI, zwanej dalej  „aukcją” jest Fundacja Student Artworks, Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji ustnej i jest jawne.

 

 • 2.

 

 1. Przedmiotem aukcji są następujące prace studentów:

 

 1. „Melanoma malignom”

 Filip Handzel

             Akryl na płótnie; 102 x 72 cm; rok: 2015 

             Cena wywoławcza: 600 zł

 

 1. „Space V”

Jakub Syrkowski

            Akryl na płótnie/ 70 x 70 cm/ 2015

            Cena wywoławcza: 750 zł

 

 

 1. „Space II”

            Jakub Syrkowski

            Akryl na płótnie/ 100 x 70 cm/ 2016

            Cena wywoławcza: 750 zł

 

 1. „Just me!”

Andrada Morosan

Olej na płótnie/ 100 x 150 cm/ 2014

Cena wywoławcza: 715 zł

 

 1. „ JUMP”

Andrada Morosan

Olej na płótnie/ 92 x 97 cm/ 2014

Cena wywoławcza: 715 zł

 

 

 

 

 1. „Obituary III”

Elvira Bozga

Olej na płótnie/ 56 x 45 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 550 zł

 

 1. „Sabina”

Elvira Bozga

Olej na płótnie/ 40 x 50 cm/ 2012

Cena wywoławcza: 715 zł

 

 1. „The gate of the past”

Georgiana-Ioana Cruceanu

Olej na płótnie/ 40 x 60 cm/ 2014

Cena wywoławcza: 930 zł

 

9. „Still lifeless”

Georgiana-Ioana Cruceanu

Olej na płótnie/ 40 x 60 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 1370 zł

 

10. „Girl with white earrings”

Georgiana-Ioana Cruceanu

Olej na tekturze/ 50 x 70 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 930 zł

 

11. „Study nude”

Liviu Acasandrei

Ołówek na papierze/ 50 x 70 cm/ 2010

Cena wywoławcza: 715 zł

 

 1. „Asterion”

Liviu Acasandrei

Papier/ Pastele/ Grafika/ 200 x 400 cm/ 2012

Cena wywoławcza: 1370 zł

 

 1. 13. „Still Life With Mirror”

Gabriela Federowicz

Olej na płótnie/ 100 x 90 cm/ 2012

Cena wywoławcza: 550 zł

 

 1. ”Back”

Gabriela Federowicz

Olej na płótnie/ 150 cm (3 x 50 cm) x 70 cm/ 2010

Cena wywoławcza: 900 zł

 

 1. „W moim ogrodzie”

Dagmara Rybak

Olej na płótnie/ 70 x 100 cm/ 2016 r.

Cena wywoławcza: 750 zł

 

 1. 16. „Floating in the sky”

Dagmara Rybak

Akryl na płótnie/ technika mieszana/ 40 x 50 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 450 zł

 

 1. „Dawno, dawno temu”

Dagmara Rybak

Akryl na płótnie/ technika mieszana/ 50 x 70 cm/ 2016

Cena wywoławcza: 550 zł

 

 1. „Signs”

Dagmara Rybak

Akryl na płótnie/ technika mieszana/ 70 x 100 cm/ 2016

Cena wywoławcza: 650 zł

 

19. „Polish castle”

Agnieszka Kutera

Olej na płycie/ 70 x 100 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 550 zł

 

 1. „Aliveness”

Diana Dragoman

Olej na płótnie/ 60 x 50 cm/ 2016

Cena wywoławcza: 550 zł

 

21. „Allure”

Diana Dragoman

Olej na płótnie/ 60 x 50 cm/ 2016

Cena wywoławcza: 550 zł

 

22. „Future Detective”

Michał Klimecki

Ilustracja/ Druk/ 50 x 70 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 550 zł

 

23. „Lavender shop window in Estepona”

Julia Nesterova

Akryl na płótnie/ 70 x 70 cm/ 2015

Cena wywoławcza: 750 zł

 

 

 

 

 

 • 2.

 

 

 1. Aukcja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016 r. o godzinie 19.00 w Sky Tower

na 48 piętrze we Wrocławiu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych prac , o których mowa w ust. 1 na którymkolwiek etapie postępowania.

 

 

 • 3.
 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, podpisanie oświadczenia o zaakceptowaniu jego warunków oraz pobranie od Organizatora odpowiedniego numeru porządkowego, tj. tabliczki z numerem.
 2. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba zgodnie z prawem przez niego umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału.
 4. Przed przystąpieniem do licytacji w czasie aukcji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem aukcji.
 5. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy mają obowiązek złożyć na ręce komisji licytacyjnej:
  1. oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), że uczestnik zapoznał się z regulaminem licytacji i że nie wnosi do niego zastrzeżeń
  2. pełnomocnictwo w formie oryginału w przypadku konieczności jego złożenia.
  3. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualne wypisy w właściwych rejestrów (KRS, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem licytacji. Wypisy winny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika.
  4. Uczestnicy, którzy nie wnieśli dokumentów, o których ust. 5 lub wniesiony dokument nie spełnia wymagań określonych w regulaminie, zostaną wykluczeniu z udziału w aukcji.

 

 

 • 4.
 1. Organizator powoła do przeprowadzenia w czasie aukcji licytacji zespół składający się z co najmniej 3 osób, zwany dalej komisją licytacyjną.
 2. Licytację przeprowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora przetargu wchodząca w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1

 

 • 5.
 1. Licytacja odbywa się ustnie.
 2. Licytowana stawka stanowić będzie cenę sprzedaży danej pracy będącej przedmiotem licytacji.
 3. Przewodniczący komisji licytacyjnej otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji jej warunki i członków komisji.
 4. Przewodniczący licytacji otwiera licytacją poprzez podanie ceny wywoławczej pierwszej pracy, zgodnie z § 2 ust. 1.
 5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe stawki, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. Po drugim wezwaniu do przystąpienia prowadzący licytację uprzedzi uczestników, że kolejne wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą ceną udzielone zostanie przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.

Wysokość postąpienia wynosi minimum 50 złotych (pięćdziesiąt złotych).

 1. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zgłosił najwyższą kwotę. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika, który wygrał licytację.
 2. Przewodniczący zamyka licytację poszczególnej pracy i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która licytację wygrała oraz wylicytowaną cenę.
 3. Z chwilą udzielenia przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji licytacyjnej, ale nie dłuższym niż 3 dni, po uprzednim potwierdzeniu umowy w formie pisemnej.
 5. Nabywca ponosi wszelkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań wynikających z przeniesienia prawa własności przedmiotu aukcji.
 6. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna wynikające z przybicia.

 

 • 6.
 1. Komisja przeprowadzająca licytację sporządza protokół, w którym określa:
 2. termin, miejsce i rodzaj licytacji oraz datę sporządzenia protokołu,
 3. określa przedmiot licytacji,
 4. wysokość ceny wywoławczej,
 5. wykaz uczestników licytacji,
 6. wykaz uczestników wykluczonych, z podaniem podstawy prawnej i faktycznej wykluczenia.
 7. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby która zaoferowała najwyższą kwotę,
 8. informację o unieważnieniu aukcji lub jej odwołaniu,
 9. imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.
 10. Protokół z przeprowadzonej licytacji podpisuje przewodniczący i członkowie komisji licytacyjnej.
 11. Uczestnik licytacji może zaskarżyć czynności związane z jej przeprowadzeniem w formie skargi do Organizatora w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji.
 12. Organizator może unieważnić licytację, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
 13. Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi po zapłacie ceny nabycia.
 14. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji licytacyjnej.
 15. Licytację ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora, oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem www.studentartworks.com.
 16. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 17. a) informacje określone w § 2 ust. 1
 18. b) ceny wywoławcze oraz kwotę postąpienia
 19. termin i miejsce licytacji,
 20. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do licytacji i zaoferuje stawkę wywoławczą.
 21. Uczestnik licytacji może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawi oryginał pełnomocnictwa.
 22. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 • 7.

 

Organizator przetargu może go unieważnić lub odwołać, zmienić jej warunki  bez podania przyczyny.